چاپ چهره روی بادکنک امروزه صنعت چاپ پیشرفت چشمگیر و باورنکردنى داشته است. آنگونه که شاید ده ها و صد ها نوع چاپ داشته باشیم ولى امروز میخواهم در مورد چاپى صحبت کنم، که نه تنها تاثیر زیادی بر تبلیغات مستقیم داشته بلکه در تبلیغات…